Odpověď MPSV Profesní komoře SPOD k pořadu "Otisky doby: Český Barnevernet?"

19. června 2018 v 17:43 | MPSV + PKSPOD |  Aktuální oznámení Profesní komory
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vám níže předložit odpověď MPSV k našemu otevřenému dopisu ohledně pořadu (zde je odkaz), který odvysílala veřejnoprávní televize v cyklu "Otisky doby: Český Barnevernet?". Níže naleznete celé znění dopisu tak, jak jsme předem slíbili.

PKSPOD si dovoluje poděkovat MPSV za odpověď, ale především se podělit s Vámi o radost z toho, že ohledně uvedeného pořadu "sdílí MPSV názor PKSPOD".

Tým PKSPOD
 

Prohlášení Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců

6. června 2018 v 14:44 | SROS |  Aktuální oznámení Profesní komory
Prohlášení Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců

Jsme velmi znepokojeni současným vývojem sociálně-právní ochrany dětí v České republice.

Metodické vedení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky směřuje k rozkolísání až k destrukci stávajícího fungujícího systému sociálně-právní ochrany dětí, aniž by tento systém byl nahrazen jiným vhodným modelem. To se velmi úzce a zásadním způsobem dotýká také činnosti opatrovnických soudců do té míry, že bylo rozhodnuto učinit toto prohlášení - jímž se ztotožňujeme s názorem vyjádřeným v dokumentech Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí.

Metodické pokyny a různá doporučení vydávaná Ministerstvem práce a sociálních věcí / Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež z roku 2017, Metodická informace k některým otázkám, vztahujícím se k umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízeních ze dne 14. 3. 2018, č.j. MPSV-2018/52877, různá metodická doporučení k výkonu kolizního opatrovnictví, zákazu používání 7denních předběžných opatření ze strany OSPODu, upřednostňování pěstounské péče na přechodnou dobu za každou cenu / zcela popírají i základní ústavní principy, týkající se dětí, jako je právo na vzdělání, právo na ochranu rodiny a rodinného života, právo na ochranu zdraví, na péči odpovídající jejich potřebám a zájmům.

Za Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudcůpředsedkyně Spolku
JUDr. Libuše Kantůrková

Kolín 31. května 2018

Dopis paní ministryni MPSV s žádostí o úplné stažení metodických dokumentů

5. června 2018 v 18:39 | PKSPOD |  Stanoviska Profesní komory

Vážená paní ministryně, vážení kolegové MPSV,
dovolujeme si Vám oznámit, že z potřeby odborné veřejnosti a řadových pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) vznikla v květnu letošního roku Profesní komora sociálně - právní ochrany dětí, z.s. (PKSPOD).

Cílem PKSPOD je vytvoření silné odborné profesní organizace jako platformy pro zvyšování profesionality a prestiže SPOD, pro vzájemné předávání zkušeností mezi pracovníky SPOD, poskytování profesní podpory a hájení zájmů svých členů, zaujímání stanovisek k otázkám týkajícím se SPOD, pořádání odborných diskusí, vytváření nástrojů pro legislativní změny a jejich prosazování a následná realizace v praxi.

Přesto, že na pracovníky SPOD jsou kladeny vysoké nároky co do odborné vzdělanosti i co do samotného jejich výkonu práce (začínají pracovat tam, kde všechny podpory před nimi selhaly), přesto, že za poslední roky doznal výkon SPOD v České republice významných změn a to i díky chuti a snaze pracovníků SPOD se na transformačních změnách podílet, přesto se tato profese v rukou státu ekonomicky propadá vůči dalším srovnatelným profesím a co více, její nositelé necítí aktuálně již ani podporu ze strany Vás, státu. K zamyšlení vede skutečnost, že na metodických dnech MPSV a pracovníků OSPOD, které se po několika letech uskutečnily letos v dubnu v Praze a v Olomouci, bylo pracovníkům OSPOD ze strany MPSV sděleno, že MPSV je si tohoto "neutěšeného" stavu vědomo, ale že vina je v podstatě na straně pracovníků OSPOD, kteří (řečeno ústy ředitele odboru Mgr. Michala Nováka) cit.: "jsou málo slyšet". Citovaná věta ředitele Mgr. Michala Nováka potvrdila již dlouhodobý pocit pracovníků SPOD, že chápání výkonu SPOD v České republice je mezi pracovníky SPOD na krajských a základních úrovních (ORP) zřejmě významně jiné, než chápání stejné činnosti Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výkon činnosti na OSPOD je výkonem veřejné moci. OSPOD není poskytovatelem služby, jeho činnost je zřetelně ohraničena zákonem a zahrnuje v sobě podpůrné i represivní možnosti. Takto nastavený orgán veřejné moci by se, dle názoru PKSPOD ale i široké odborné veřejnosti, neměl sám o sobě zviditelňovat a třeba i populisticky na sebe upozorňovat, aby si zajistil prostředky na "svou" (státní) činnost. PKSPOD se naopak domnívá, že výkon a práce OSPOD je vysoce odborná a současně velmi intimní záležitost. Má být aplikována toliko v případech, kde veškeré další podpory selhaly. Jedná se však především
o činnost, ke které se ve svých výchozích právních normách zavazuje stát. PKSPOD si dovoluje upozornit, že jakékoli výkyvy a náznaky nestability v této oblasti, stejně jako v jiných státem garantovaných jistotách, jsou značně nebezpečným jevem, který s sebou přináší nejistotu jak na straně těch, kteří SPOD vykonávají, tak na straně těch, ke kterým směřuje.

PKSPOD chce přispět ke stmelování všech spolupracujících úrovní a subjektů v rámci SPOD. Nutno zmínit, že za velmi krátkou dobu své existence (cca 4 týdny) přijímá PKSPOD každým dnem další a další žádosti o řádné členství v profesní organizaci z celé České republiky, obdržela mnoho podpůrných vyjádření od pracovníků SPOD, od osobností z řad odborníků či opatrovnických soudců i od zástupců významných neziskových, ale i státních organizací. Řada z nich dokonce projevila zájem o vstup do PKSPOD v podobě čestného členství. PKSPOD si váží tak významné podpory svých řádných i čestných členů a vnímá ji jako značný závazek pro svou činnost. PKSPOD je přesvědčena, že ke vzájemné konstruktivní spolupráci s MPSV, ve kterou všichni doufáme a přejeme si ji, je zapotřebí znovu upřesnit a vymezit některé základní výchozí body v oblasti SPOD.

1. Pracovníci OSPOD si na letošních, již výše zmiňovaných metodických dnech s MPSV měli možnost vyslechnout zajímavý historický vhled představitelů MPSV do podstaty vnímání lidských práv. Čeho se jim však již nedostalo, byl druhý konec příběhu neboli vize a budoucnost OSPOD v České republice. PKSPOD si dovoluje v této souvislosti požádat MPSV o sdělení, zda si stát hodlá z pohledu dlouhodobého plánu ponechat ve svých rukou výkon SPOD v aktuální podobě se všemi jeho současnými specializacemi.

2. SPOD je výkon veřejné správy, a proto PKSPOD považuje za nepřijatelný způsob financování OSPOD, který nemá v jiných oblastech výkonu veřejné správy obdoby (formou dotace, o kterou musí každoročně žádat a v podstatě většinu kalendářního roku ani nezná částku, se kterou hospodaří). K tomuto tématu uvedli představitelé MPSV na metodických dnech informaci, že se snaží finance pro OSPOD zajistit, ale nedaří se jim to vzhledem k dravosti dalších zájemců, a opět bylo apelováno na pracovníky OSPOD, aby v této věci konali a byli aktivní sami. PKSPOD nesouhlasí s takovým systémem financování výkonu veřejné správy a dovoluje se dotázat, zda pracuje MPSV na změně financování OSPOD, případně jaký má v této záležitosti plán?

3. Posledním bodem sdělení PKSPOD jsou aktuálně tolik diskutované dokumenty "Příručka pro kuratelu pro děti a mládež" a "Metodická informace ke ZDVOP". PKSPOD zaznamenala, že Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR požádal MPSV o bezodkladné stažení obou těchto dokumentů. Krátce na to se na stránkách MPSV objevila informace, že oba dokumenty budou revidovány a do té doby platí "pro právní stabilitu" jejich znění. Následně zmizela bez náhrady i tato informace MPSV a Metodickou příručku pro kurátory pro děti a mládež lze i nadále najít na stránkách MPSV jako platnou metodiku. PKSPOD si dovoluje upozornit, že právě takové nečitelné a nejasné jednání směrem k výkonu veřejné správy, je oním příkladem, který podrývá důvěru jak laické, tak odborné veřejnosti ve stát.

PKSPOD vyhlásila na základě nejasného postoje MPSV k jeho diskutovaným dokumentům anketu, ve které členové PKSPOD mohli vyjádřit názor z praxe k oběma dokumentům. Nutno předeslat, že o hlasování byl mezi členy značný zájem a bylo prokázáno, že odborníci z praxe diskutované dokumenty nepřijali.

Vážená paní ministryně, vážení kolegové MPSV,

výsledek ankety byl naprosto jednoznačný, a tak na základě hlasování svých členů si Vám dovoluje PKSPOD tlumočit
Stanovisko PKSPOD k dokumentům Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež a Metodická informace ke ZDVOP, kterým je: "ŽÁDOST O ÚPLNÉ STAŽENÍ OBOU DOKUMENTŮ".

Vážená paní ministryně, vážení kolegové MPSV,

žádáme Vás jménem Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, z.s. o oficiální jednoznačné ukončení platnosti obou dokumentů. Stanovisko PKSPOD vychází z projevené vůle svých členů, kde 0 procent hlasovalo pro zachování, 32 procent se vyjádřilo pro přepracování a 68 procent odmítlo dokumenty jako takové.

Vážení kolegové, pokud snad ještě váháte nad tím, zda silou prosazovat dokumenty, které odmítá jak odborná, tak laická veřejnost, dovolíme si vyslovit naději, že názory Vašich kolegů z praxe, kterými členové PKSPOD jsou, Vám snad v rozhodování pomohou.

V závěru našeho přípisu si Vás dovolujeme přátelsky pozdravit a vyslovit naději, že se budeme setkávat a spolupracovat, protože jsme přesvědčeni, že cíl máme všichni stejný. Tím je efektivní, adresný a transparentní výkon SPOD v České republice.

Počítáme s Vámi, počítejte, prosím, i Vy s námi.

Děkujeme předem za Vaši odpověď a přejeme Vám pohodové léto.


Mgr. Jana Dvořáková
Předsedkyně
Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí, z.s.
 


Poděkování členům PKSPOD za hlasování o metodikách MPSV

5. června 2018 v 18:29 | PKSPOD |  Stanoviska Profesní komory

Vážení členové PKSPOD, kolegyně a kolegové,

máme za sebou první hlasování ohledně odborného stanoviska naší organizace.

Chceme se s Vámi podělit o obrovskou radost a současně Vám i velice poděkovat za to, jakým způsobem jste se zhostili svého práva se odborně vyjádřit. Hlasovali jste ve značně hojném počtu a je zřejmé, že naši členové nepatří k těm, kteří jen kritizují, přihlížejí, ale sami pro změnu nic nedělají. Vy jste Ti, kteří umí dát svůj názor najevo a jste schopni pro něj i něco udělat. Například se stát členem vlastní Profesní organizace, aktivně v ní projevovat svůj názor a upřednostnit zájem o svou profesi nad dílčími malichernostmi. Za to Vám chceme upřímně poděkovat, říci Vám, že si Vaší značné podpory nesmírně vážíme, avšak současně se jí cítíme velmi zavázáni.

Hlasování bylo včera skončeno a dnes Vám předkládáme stanovisko PKSPOD společně s dopisem, kterým jsme oslovili MPSV a který uvádíme v samostatném článku na tomto blogu, včetně uvedení výsledku hlasování.

Tým PKSPOD

Další články


Kam dál